zaloguj siê   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

O projekcie

 

Akademia Sukcesu - to projekt, którego celem jest podniesienie atrakcyjnoÅ›ci i jakoÅ›ci oferty edukacyjnej w czterech Gimnazjach z terenu Gminy Tarnów i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy wiejskiej Tarnów,  która jest realizatorem (beneficjentem) projektu.

Projekt jest wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wyksztaÅ‚cenia i kompetencji w regionach), poddziaÅ‚anie 9.1.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostÄ™pie do edukacji oraz zmniejsznic w jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych).

Projekt jest skierowany do ucziów speÅ‚niajÄ…cych Å‚Ä…cznie nastÄ™pujÄ…ce warunki:

I. Kryteria podstawowe:

- miejsce zamieszkanie - gmina wiejska Tarnów

- uczeÅ„ gimnazjum: Wola RzÄ™dziÅ„ska, Tarnowiec, Koszyce Wielkie lub Zbylitowska Góra

- pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie w formie deklaracji

II. Kryteria dodatkowe - w zależności od typu zajęć:

- zainteresowania lub talent ucznia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

- j. angielski/informatyka - na podst. opini nauczyciela

w przypadku wiÄ™kszej iloÅ›ci chÄ™tnych w pierwszej kolejnoÅ›ci bÄ™dÄ… brane pod uwagÄ™ dzieci majÄ…ce osiÄ…gniÄ™cia  z danego przedmiotu np. konkursy, olimpiady

- zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym - wszyscy uczniowie klas III gimnazjum

- zajÄ™cia dydaktyczno-wyrównawcze: uczniowie majÄ…cy problemy z naukÄ… mateamtyki, fizyki, biologii, chemi i j. angielskiego na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a nastÄ™pnie opinii nauczycieli prowadzÄ…cych nauczanie z tych przedmiotów (w przypadku duzej iloÅ›ci chÄ™tnych bÄ™dzie decydowaÅ‚a kolejność zgÅ‚oszeÅ„)

Projekt  realizujemy w okresie: od 3 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Formy wsparcia:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

- zajęcia związane z poradnictwem i doradctwem edukacyjno-zawodowym

- zajÄ™cia  dydaktyczno-wyrównawcze

Udział jest całkowicie bezpłatny

Każdy beneficjent moze wziąść udział w więcej niż jednej z wymienionych form wsparcia.

Projekt realizowany w ramach:

Jednostka realizujÄ…ca:

Wersja do druku Generuj PDF