zaloguj siê   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

24.07.2012

W dodatkowych zajÄ™ciach pozalekcyjnych z jÄ™zyka angielskiego braÅ‚o udziaÅ‚ 8 uczniów Gimnazjum Publicznego nr 3 w Koszycach Wielkich. ZajÄ™cia odbywaÅ‚y siÄ™ przez 1,5 roku 2 razy w tygodniu.

W trakcie zajęć realizowano program, którego celem byÅ‚o poszerzanie znajomoÅ›ci jÄ™zyka angielskiego dla zapewnienia sprawnej komunikacji jÄ™zykowej, ksztaÅ‚towanie umiejÄ™tnoÅ›ci operowania strukturami jÄ™zykowymi i leksykalnymi, lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów angielskojÄ™zycznych w celu ich interpretowania i porównywania z wÅ‚asnÄ… kulturÄ….

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:
Rezultaty twarde.
Na pierwszych zajÄ™ciach uczestnicy pisali test sprawdzajÄ…cy ich poziom znajomoÅ›ci jÄ™zyka angielskiego. Test skÅ‚adaÅ‚ siÄ™ z 21 zadaÅ„ zamkniÄ™tych oraz tekstu, do którego trzeba byÅ‚o dopasować pytania. Wynik, jaki osiÄ…gniÄ™to to 70,5 %. Indywidualne wyniki mieÅ›ciÅ‚y siÄ™ w granicach 56% - 76%. Na ostatnich zajÄ™ciach również przeprowadzono test o podobnym typie zadaÅ„, co test wstÄ™pny i uzyskano wynik 93%. Wszyscy uczniowie zaliczyli test koÅ„cowy na poziomie wyższym niż 84%. Zatem, porównujÄ…c wyniki testów stwierdza siÄ™, iż u uczestników projektu nastÄ…piÅ‚ wzrost wiedzy.
Uczniowie bardzo chÄ™tnie i systematycznie uczÄ™szczali na zajÄ™cia, co potwierdza fakt, iż 100% uczniów zakoÅ„czyÅ‚o udziaÅ‚ w projekcie z minimum 85% frekwencjÄ….
Rezultaty miękkie.
U wszystkich uczniów nastÄ…piÅ‚o przeÅ‚amanie bariery jÄ™zykowej. Uczniowie chÄ™tnie brali udziaÅ‚ w dyskusjach na różne tematy, coraz Å›mielej podchodzili do ćwiczeÅ„, które wymagaÅ‚y komunikowania siÄ™ w celu uzyskania konkretnych informacji, prezentowali swoje pomysÅ‚y na forum grupy i mimo popeÅ‚nianych bÅ‚Ä™dów, bÄ…dź braku odpowiednich sÅ‚ów nie zniechÄ™cali siÄ™ i kontynuowali wypowiedź.
Na podstawie obserwacji można również stwierdzić, iż uczniowie nabyli umiejÄ™tność zdobywania wiedzy i pracy w grupie. Planowali i organizowali swojÄ… pracÄ™, wykorzystywali swojÄ…

wiedzÄ™ i dzielili siÄ™ niÄ…, prezentowali wÅ‚asny punkt widzenia i brali pod uwagÄ™ poglÄ…dy innych uczestników zajęć. WspóÅ‚dziaÅ‚ali w zespole, podejmowali indywidualne i grupowe wypowiedzi i nauczyli siÄ™ negocjacyjnego rozwiÄ…zywania problemów.

Wersja do druku
« inne aktualno¶ci