zaloguj siê   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Zajęcia z fizyki

12.07.2012

W ramach projektu „Akademia Sukcesu” w Gimnazjum nr 4 w Zbylitowskiej Górze wÅ›ród różnych zajęć z przedmiotów przyrodniczych, matematyki i jÄ™zyka obcego odbywaÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i trzecich gimnazjum majÄ…cy trudnoÅ›ci w opanowaniu wiadomoÅ›ci i umiejÄ™tnoÅ›ci w stopniu podstawowym objÄ™tych programem nauczania fizyki i astronomii.


UdziaÅ‚ w zajÄ™ciach pozwoliÅ‚ im na ugruntowanie i przypomnienie podstawowych wiadomoÅ›ci z przedmiotu a także rozwijać swoje umiejÄ™tnoÅ›ci i lepiej przygotować siÄ™ do egzaminu gimnazjalnego. Komfort pracy w grupach szeÅ›cioosobowych pozwoliÅ‚ na indywidualne dotarcie i pomoc każdemu uczniowi przez caÅ‚y czas trwania projektu na tyle na ile tego potrzebowaÅ‚. ZajÄ™cia te inspirowaÅ‚y uczniów do twórczego myÅ›lenia oraz mieli oni możliwość zarówno pracy samodzielnej jak i w grupie. Trenowali umiejÄ™tnoÅ›ci obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych i astronomicznych, wykorzystywali posiadanÄ… wiedzÄ™ do rozwiÄ…zywania problemów teoretycznych i praktycznych, doskonalili umiejÄ™tnoÅ›ci rozwiÄ…zywania zadaÅ„ rachunkowych, przeliczania jednostek, interpretacji danych zamieszczonych w postaci tabel, diagramów i wykresów. Samodzielnie nanosili i odczytywali dane z wykresów, przeprowadzali obserwacje i wykonywali doÅ›wiadczenia, z który wyciÄ…gali i formuÅ‚owali wnioski starajÄ…c siÄ™ przy tym posÅ‚ugiwać fachowym jÄ™zykiem

Wersja do druku
« inne aktualno¶ci