zaloguj siê   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Informatyka - Zbylitowska Góra - Gimnazjum

12.07.2012

Dodatkowe zajÄ™cia z informatyki realizowanie w ramach projektu „Akademia Sukcesu” odbywaÅ‚y siÄ™ w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Zbylitowskiej Górze od stycznia 2011 roku do czerwca 2012 roku. GÅ‚ównym celem zajęć byÅ‚o nabycie przez uczniów umiejÄ™tnoÅ›ci tworzenia oraz posÅ‚ugiwania siÄ™ grafikÄ… komputerowÄ….

Na poczÄ…tkowych zajÄ™ciach uczestnicy poznali różnice pomiÄ™dzy grafikÄ… rastrowÄ… i wektorowÄ…. NastÄ™pnie uczniowie zapoznali siÄ™ z obsÅ‚ugÄ… programu CorelDraw i posÅ‚ugujÄ…c siÄ™ nim wykonywali różne prace. Tworzyli plakaty, rysunki, wizytówki, loga, kalendarze oraz animacje i inne elementy graficzne. Mogli siÄ™ przy tym wykazać nie tylko znajomoÅ›ciÄ… programu i umiejÄ™tnoÅ›ciami informatycznymi, ale przede wszystkim swojÄ… pomysÅ‚owoÅ›ciÄ… i talentami plastycznymi.
Swoje wiadomoÅ›ci i umiejÄ™tnoÅ›ci informatyczne poszerzyli również pogÅ‚Ä™biajÄ…c wiedzÄ™ na temat jÄ™zyka opisu stron HTML oraz wykorzystania kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Poznali podstawy budowy i skÅ‚adni obu tych jÄ™zyków oraz zasady konstruowania stron www z ich wykorzystaniem. Nauczyli siÄ™ miÄ™dzy innymi formatowania tekstu, umieszczania grafiki, pozycjonowania elementów, wstawiania i formatowania tabel, umieszczania na stronach elementów multimedialnych, tworzenia i formatowania hiperÅ‚Ä…czy itp. Swoje umiejÄ™tnoÅ›ci wykorzystali nastÄ™pnie tworzÄ…c strony internetowe szkoÅ‚y lub swojej miejscowoÅ›ci.
Podczas pracy w grupach uczniowie rozwinÄ™li umiejÄ™tnoÅ›ci interpersonalne i organizacyjne, mieli możliwość wykorzystania i zaprezentowania zdobytej wiedzy i umiejÄ™tnoÅ›ci. ZajÄ™cia wymagaÅ‚y pomysÅ‚owoÅ›ci i kreatywnoÅ›ci w rozwiÄ…zywaniu stojÄ…cych przed uczniami problemów. JednoczeÅ›nie samodzielna praca nad realizacjÄ… przedstawionych zadaÅ„ daÅ‚a możliwość ksztaÅ‚cenia umiejÄ™tnoÅ›ci samodzielnego nabywania wiedzy.
ZajÄ™cia cieszyÅ‚y siÄ™ zainteresowaniem uczniów. DawaÅ‚y szansÄ™ nie tylko na zdobycie nowych umiejÄ™tnoÅ›ci i wiadomoÅ›ci ale pozwoliÅ‚y na poznanie nowych kolegów i wspóÅ‚pracÄ™ z nimi przy realizacji różnych zadaÅ„. DziÄ™ki uczestnictwu w nich uczniowie mieli możliwość realizacji wÅ‚asnych oryginalnych pomysÅ‚ów.


Arkadiusz Dębosz

Wersja do druku
« inne aktualno¶ci