zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS

Witamy na stronie ...

Witamy na stronie Akademi Sukcesu - projektu, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w czterech Gimnazjach z terenu Gminy Tarnów i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy wiejskiej Tarnów.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), poddziałanie 9.1.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejsznic w jakości usług edukacyjnych).

Wersja do druku

Aktualności

Sprawozdanie końcowe - poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Publicznym Gimnazjum nr1 im. ks. Władysława Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej

24.07.2012

 Projekt realizowany był w dniach od 26.01.2011r. do 18.06.2011r. z udziałem 87 uczniów i od 13.09.2011r. do 22.06.2012r. z udziałem 75 osób. Program adresowany był głównie do uczniów klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Władysława Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej. Ogółem uczestniczyło 162 osoby w projekcie.

Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie

24.07.2012

 W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r. do czerwca 2012r. Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone były dla uczniów gimnazjum, szczególnie zainteresowanych rozwojem swoich zainteresowań oraz poszerzeniem wiedzy z matematyki.
Celem prowadzonych zajęć było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz motywowanie młodzieży do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy.

Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

24.07.2012

W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego brało udział 8 uczniów Gimnazjum Publicznego nr 3 w Koszycach Wielkich. Zajęcia odbywały się przez 1,5 roku 2 razy w tygodniu.

Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z fizyki w ramach projektu

24.07.2012

 W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z fizyki brało udział 8 uczniów. Zajęcia odbywały się od stycznia 2011 do czerwca 2012 i były przeznaczone dla uczniów gimnazjum w Koszycach Wielkich i zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów, szczególnie zainteresowanych rozwojem swoich zainteresowań oraz poszerzeniem wiedzy z fizyki.

Zajęcia z fizyki

12.07.2012

 W ramach projektu „Akademia Sukcesu” w Gimnazjum nr 4 w Zbylitowskiej Górze wśród różnych zajęć z przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka obcego odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i trzecich gimnazjum mający trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym objętych programem nauczania fizyki i astronomii.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zajęć edukacyjnych związanych z poradnictwem

12.07.2012

Twoja przyszłość już trwa” to zajęcia w ramach projektu „Akademia Sukcesu” prowadzone w Gimnazjum Nr 3 w Koszycach Wielkich oraz Gimnazjum Nr 4 w Zbylitowskiej Górze. Były to zającia edukacyjne związane z poradnictwem i doractwem zawodowym.

Zajęcia DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE z j. angielskiego

12.07.2012

Na zajęciach wyrównawczych „Akademii Sukcesu” z języka angielskiego uczniowie mieli możliwość nabywania i doskonalenia wszystkich sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu, przede wszystkim w ramach kompetencji komunikacyjnej. Zajęcia te umożliwiały rozwijanie w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, m.in. poprzez pozytywną informację zwrotną od nauczyciela dotyczącą ich indywidualnych umiejętności językowych.

Sprawozdanie z przeprowadzenia zajęć dodatkowych z geografii

12.07.2012

 Dodatkowe zajęcia z geografii realizowanie w ramach projektu „Akademia Sukcesu” odbywały się od stycznia 2011 roku do czerwca 2012 roku. Głównym celem realizowanym podczas zajęć było rozwijanie umiejętności posługiwania się mapami różnej treści. Uczniowie uczestniczący w zajęciach zapoznali się z treścią map geograficznych różnych rodzajów – topograficznych i przeglądowych, hipsometrycznych, turystycznych, drogowych i innych map tematycznych. Uczestnicy dowiedzieli się o ich przeznaczeniu i możliwości praktycznego wykorzystania - wyszukiwali potrzebne informacje, dokonywali analizy i interpretacji treści map, wyjaśniali prawidłowości i zjawiska, formułowali wnioski, dokonywali obliczeń i przekształceń skali.

Informatyka - Zbylitowska Góra - Gimnazjum

12.07.2012

Dodatkowe zajęcia z informatyki realizowanie w ramach projektu „Akademia Sukcesu” odbywały się w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Zbylitowskiej Górze od stycznia 2011 roku do czerwca 2012 roku. Głównym celem zajęć było nabycie przez uczniów umiejętności tworzenia oraz posługiwania się grafiką komputerową.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z chemii

12.07.2012

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z chemii odbywały się z uczniami zainteresowanymi przedmiotem i uzdolnionymi chemicznie. Pozwalały na rozbudzanie, wzbogacanie i kształcenie indywidualnych uzdolnień uczniów, a jednocześnie dzięki zastosowaniu różnych form aktywności, na wszechstronny rozwój ich osobowości i wrażliwości.